Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

ČLÁNOK 1 – Definícia pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok a ich príloh budú mať pojmy uvedené v tomto článku nasledujúci význam:

Predávajúci

Obchodné meno: Beautie Bee s.r.o. (nie je platcom DPH)

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , oddiel: Sro, vložka č.: 38983/T

Sídlo: Helsinská 7055/1, Piešťany, 921 01
IČO: 50 269 305
DIČ: 2120264377
Tel. č.: 0908 119 057
E-mail: hello@beautiebee.eu

Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu „www.beautiebee.eu“ (ďalej aj „Internetový obchod“).

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „Spotrebiteľ“).

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Tovar

Ide o všetky produkty aktuálne ponúkané na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

ČLÁNOK 2 – Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Účelom týchto obchodných podmienok je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.

Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem objednať si naše produkty ako podnikateľ (napríklad s cieľom ich ďalšieho predaja alebo iného komerčného využitia), prosím, vopred nás kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Naše vzájomné právne vzťahy sa v takomto prípade budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a individuálne dojednanou kúpnou alebo inou zmluvou.

Orgánmi dozoru vo veciach ochrany Spotrebiteľa sú:

 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti, počas pracovných dní na tel. Č. 0908 119 057 (pondelok – piatok od 09:00 do 17:00) alebo e-mailom: hello@beautiebee.eu .

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Komunikácia (vrátane uzatvorenej kúpnej zmluvy) prebieha v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK 3 – Informácie o Tovare a cenách

Informácie o Tovare, vrátane jeho ceny, popisu, zloženia sú uvedené v Internetovom obchode. Všetky ceny Tovarov sú uvedené ako konečné ceny (naša spoločnosť nie je platcom DPH), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, spolu s poplatkami (balné, poštovné), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku zaplatiť. Záväznými pre obe zmluvné strany sú ceny platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim 

ČLÁNOK 4 – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady Kupujúceho súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

 Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, v hotovosti pri prevzatí). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky.

 Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho,

 Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru  vzťahujú: faktúru ( daňový doklad )

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom alebo telefonicky, ak ešte nebola vybavená.

ČLÁNOK 5 – Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 5 pracovných dní.

Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „Momentálne nedostupné“.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

 Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

ČLÁNOK 6 – Platobné podmienky, dodanie Tovaru a náklady na prepravu

6.1 Pri objednávkach prostredníctvom Internetového obchodu zaplatíte za Tovar prevodom na účet:  IBAN: SK26 1100 0000 0029 4409 2335 alebo bezhotovostne – prostredníctvom univerzálnej platobnej metódy „GP Webpay,

Ak využijete platbu prostredníctvom univerzálnej metódy „GP Webpay“, budete presmerovaný na internetovú stránku. Celý proces zadávania údajov z Vašej platobnej karty prebieha vrámci platobnej brány. K Vami zadaným údajom nemáme žiaden prístup. Po presmerovaní uvidíte všetky údaje o platbe. Vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Po vykonaní platby budete presmerovaný späť do Internetového obchodu.

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Vám ku každej Vašej objednávke vystavíme príslušnú faktúru.

6.2 Tovar Vám dodáme na adresu, ktorú ste určili v objednávke (miesto dodania). Tovar Vám bude doručený prostredníctvom Prepravcu. Zmluvného prepravcu môžeme kedykoľvek zmeniť. Dodaný Tovar máte povinnosť prevziať (ak ďalej nie je uvedené inak).

Lehota dodania prepravcom predstavuje päť (5) pracovných dni a začína plynúť momentom odoslania automatického e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky. Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak Vám bol Tovar dodaný v jej posledný deň. Ak Vám Tovar nebudeme môcť dodať v lehote dodania, budeme Vás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Ak bude prvý pokus o doručenie Tovaru neúspešný, kuriér Prepravcu Vás bude kontaktovať telefonicky a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Ak bude aj následný pokus o doručenie zásielky neúspešný (prípadne, ak sa s Vami kuriér Prepravcu nebude vedieť opakovane skontaktovať), máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (z dôvodu porušenia Vašej povinnosti prevziať Tovar). Ak ste využili možnosť platby prostredníctvom univerzálnej platobnej metódy „GP Webpay“, uhradená suma Vám bude vrátená späť. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neprevzatia doručovaného Tovaru si môžeme voči Vám uplatniť nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku takéhoto konania (škoda spočíva najmä v nákladoch na prepravu a balnom).

Pri prevzatí Tovaru od kuriéra Prepravcu Vám odporúčame, aby ste si skontrolovali neporušenosť obalu zásielky s Tovarom a neporušenosť jej obsahu. V prípade akýchkoľvek viditeľných poškodení obalu zásielky (alebo poškodení Tovaru) ju nemusíte od kuriéra prevziať – v takomto prípade Vám odporúčame spísať s kuriérom škodový protokol a vyhotoviť si podľa možnosti aj fotodokumentáciu.

Prípadné nedodržanie uvedeného postupu môže mať za následok Vašu dôkaznú núdzu a môže viesť k zamietnutiu Vašej prípadnej reklamácie. O poškodenej zásielke alebo o poškodenom Tovare nás, prosím, vždy bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.

Tovar je dodaný momentom jeho prevzatia Kupujúcim na mieste dodania. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za objednaný Tovar; ak Kupujúci zaplatí za objednaný Tovar celú sumu kúpnej ceny ešte pred jeho dodaním, prechádza na neho vlastníckeho právo prevzatím Tovaru Kupujúcim na mieste dodania.

6.3 Náklady na prepravu zásielky s Tovarom na ľubovoľnú adresu na území Slovenskej republiky sú 4,50€ pre HD – Home Delivery, na území Českej republiky 4,50€ pre HD – Home Delivery. Náklady na prepravu zásielky s Tovarom na odberné miesto Z Point na území Slovenskej republiky sú 3,50€ pre Z Point (Zásielkovňa), na území Českej republiky 3,50€ pre Z Point (Zásielkovňa)

Ak máte záujem o doručenie Tovaru do inej krajiny, ako sú uvedené vyššie, prosím, kontaktujte nás s Vašou požiadavkou ešte pred objednaním Tovaru (náklady na prepravu zásielky s Tovarom vyčíslime a oznámime Vám ich individuálne).

ČLÁNOK 7 Záručná doba

 Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov v prípade použitého tovaru, začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu e-mailom zaslaný doklad o kúpe (daňový doklad – faktúra).

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, alebo za vady spôsobené iným zavinením kupujúceho.

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:

 1. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä:

 1. vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
 2. vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
 3. vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

ČLÁNOK 8 Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci opakovane použije zľavový kupón.

V prípade ak do 14 dní od vytvorenia objednávky, kupujúci nezaplatí sumu za objednávku predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

ČLÁNOK 9 Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 5. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých dvanásť 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím, na základe splnenia ustanovení jednotlivých bodov v článku VII.  týchto obchodných podmienok, prípadne písomného odborného posúdenia (bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením).
 6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Reklamačné konanie sa nemôže začať, ak nepreukážete, že ste Tovar zakúpil od našej spoločnosti, t. j. nepredložíte kópiu dokladu o kúpe Tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo iný relevantný dokument preukazujúci uvedenú skutočnosť.
 1. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho prostredníctvom reklamačného listu o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

Beautie Bee s.r.o.

Helsinská 7055/1, 92101 Piešťany

Email.          

 1. V prípade ak spotrebiteľ reklamuje hodvábne gumičky alebo tovar  zašle na e-mailovú adresu hello@beautiebee.eu vyplnený reklamačný list spolu s fotkami reklamovaného tovaru. Po doručení e-mailu s fotografiami predávajúci informuje spotrebiteľa o ďalšom postupe.
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 6. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Beautie Bee s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1

tel.: 033/ 5512 689

e-mail: tt@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

ČLÁNOK 10 Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 1. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.
 1. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 2. Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je zverejnený-  Príloha č.2  Formulár na odstúpenie od zmluvy

(pre uloženie kliknite na link, zvoľte možnosť „Uložiť súbor“. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť).

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári, ktorý je zverejnený na

Príloha č.2  Formulár na odstúpenie od zmluvy

 1. najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim
 4. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

             – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na  mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

ČLÁNOK 12 Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, ktorá obsahuje medzinárodný prvok, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a právomoc rozhodovať spory z týchto právnych vzťahov majú súdy Slovenskej republiky (uvedené nemá vplyv na možnosť využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.beautiebee.eu  Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky Tovaru.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.12.2020

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom Internetovom obchode

Príloha č.1  Reklamačný lístok

Príloha č.2  Formulár na odstúpenie od zmluvy

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Obrázok
 • Katalógové číslo
 • Hodnotenie
 • Cena
 • Sklad
 • Popis
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Doplňujúce informácie
 • Pridať do košíka
Click outside to hide the comparison bar
Porovnať
0
0