Ochrana súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Beautie Bee, s.r.o.
Helsinská 7055/1 921 01
Piešťany
IČO: 5026905
DIČ: 2120264377

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38983/T
e-mail: hello@beautiebee.eu web: www.beautiebee.eu

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
1. Objednávka tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy a s tým súvisiace úkony – spracovanie objednávky, platba, dodanie tovaru, uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a pod.
Právnym základom spracúvania na uvedený účel je plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

2. Zákaznícky účet – uľahčenie objednávania tovaru a prehľad o predchádzajúcich nákupoch
Právny základom spracúvania na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

3. Marketingové účely – poskytovanie komplexných informácii o produktoch a službách prevádzkovateľa v podobe zasielania noviniek (newsletter), a to elektronickými prostriedkami (emailom)
Právny základom spracúvania na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

4. Cookies – zabezpečenie chodu web stránky a zisťovanie správania sa zákazníkov a návštevníkov; prispôsobovanie marketingových ponúk
Právny základom spracúvania na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5. Kontaktný formulár – odpovedanie na otázky a riešenie problémov
Právny základom spracúvania na uvedený účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa a súčasne aj (oprávnený) záujem kontaktujúcej osoby na spracovaní dotknutých osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na ich otázky, resp. vyriešiť vzniknuté problémy, a tým si zachovať a podporovať spokojnosť zákazníkov alebo používateľov webovej stránky prevádzkovateľa)

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je (i) po dobu nevyhnutnú na spracovanie a evidovanie Vašej objednávky (spravidla 4 roky), (ii) po dobu zriadenia zákazníckeho účtu (ak si ho zriadite), (iii) po dobu evidovania na odbernewsletteru (do odhlásenia sa z jeho odberu) alebo vybavenia Vašej otázky/podnetu a (iv) v prípade iného spracúvania na základe súhlasu, do jeho odvolania.

Informácia o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má právo:

• na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (v texte aj „Nariadenie“), a to najmä (i) právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, právo na prístup k týmto osobným údajom a (ii) informácie o účele spracúvania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, ak je to možné, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň o zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, (iii) právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, (iv) právo na bezplatnú kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú (za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom; ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob) – právo získať takúto kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

• na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia, a to bez zbytočného odkladu, a právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa cit. článku Nariadenia, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

• na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia, a to bez zbytočného odkladu, a za predpokladu, že (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia; uvedené sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné z dôvodov vymedzených v článku 17 ods. 3 Nariadenia.
3

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ak (i) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, (i) ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

• namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

• Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.

• podať sťažnosť dozorovému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Cookies

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a či na nej viete nájsť to, čo hľadáte.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.
Na našich stránkach používame:

4
Funkčné a technické cookies – Sú nevyhnutné na riadne fungovanie a zobrazenie našej webstránky; preto (a aj vzhľadom na ich technickú povahu) na ich uloženie s spracúvanie nie je potrebný Váš súhlas.
Analytické cookies – Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej web stránky, údajov o vyhľadávaniach vykonaných na našej web stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete (aby sme ju vedeli spraviť užívateľsky prívetivou).

Upozornenie
Váš súhlas so zasielaním newsletterov môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Po odhlásení budú Vaše osobné údaje vymazané.

Tento web používa na zlepšenie svojich služieb súbory cookie. Používaním tohto vyjadrujete súhlas.

Ako cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery odošlú prehliadaču. Následne sú uložené na počítači užívateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod.

Cookies obsahujú informáciu o dĺžke uchovávania dát. Súbory nie sú priamo viazané na meno ani e-mailovú adresu, môžu ale obsahovať vaše prihlasovacie údaje. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Prosím, vyberte svoj produkt